Email
Facebook
Twitter
Instagram
Vimeo

Les al·legacions d’Independents-ERC frenen la privatització de l’escola bressol la Font del Rieral

Publicat per el 11 desembre 2013 a Notícies | 0 comentaris

 

pati_lafont

L’Ajuntament s’ha vist obligat a paralitzar el procés de privatització, que tenia previst estudiar a principis de desembre les ofertes presentades per fer-se amb l’edifici a l’irrisori preu de 2.000 € al mes. Les al·legacions presentades per Independents-esquerra ocupen un  informe de 41 pàgines redactat per l’advocat Rafael Bellido. La magnitud de les irregularitats és tal que afecten a tot el procés, des del tancament de l’escola fins al plec de clàusules que han de complir les empreses privades interessades en llogar l’edifici.

Algunes d’aquestes irregularitats es refereixen al tribunal que hauria de decidir a quina empresa s’entrega l’escola. No hi ha, per exemple, cap tècnic qualificat i 10 dels 25 punts totals que poden rebre els aspirants es concedeixen en una entrevista personal! De moment, però, només l’entitat Mare Terra s’ha interessat per l’edifici. Fins al punt que a la seva pàgina web (esborrada fa unes setmanes) ja apareixien imatges de la Font del Rieral i donaven per fet que seria el seu projecte educatiu: una escola d’infantil i primària de caràcter privat.

En els següents desplegables podeu consultar les principals al·legacions presentades i l’argument jurídic que justifica que el procediment no s’ajusta a la llei:

L'edifici no pot acollir una escola de primària

La superfície útil de l’edifici no és suficient per a un centre escolar que no sigui una escola bressol. Té 1.829 m2 i la Generalitat exigeix un mínim de 6.000 m2. (Reial Decret 132/2010, de 12 de febrer). Entre els equipaments obligatoris i que l’actual edifici no té ni pot tenir per les seves característiques destaquen:

– Biblioteca amb un mínim de 45 m2.

– Un gimnàs.

– Una sala polivalent d’un mínim de 100 m2.

I no cal dir que és del tot impossible impartir classes de secundària o batxillerat.

Però l’edifici sí que es pot fer sevir per altres serveis públics que permetin la permanència viable d’aquest immoble com a bé municipal. Sobretot quan alguns dels actuals serveis municipals l’Ajuntament es presten en immobles llogats. Des dels principis actuals de sostenibilitat financera i racionalització dels recursos, la decisió de privatitzar l’edifici no resulta econòmicament justificable per als interessos públics municipals.

Zona escolar que comprengui diversos pobles

Existeix demanda d’educació de primer cicle d’infantil al nostre municipi. Però fins i tot, si aquesta no fos suficient, la Generalitat ha de tenir en compte els dèficits d’aquesta franja d’edat existents en els municipis de l’entorn. Per tant, la no construcció d’escoles bressol municipal necessàries en localitats pròximes es pot compensar amb el funcionament de les que ja existeixen. És la Generalitat la que determina les zones escolars i si aquestes coincideixen amb un o més municipis. 

Retorn de la subvenció a la Generalitat

Aquesta escola ha tingut un cost de 1.606.602,52 €, dels quals, 470.000 € han estat subvencionats pel Departament d’Educació amb l’obligació de mantenir el servei com a llar d’infants de titularitat municipal per un termini de quinze anys. O rescabalar l’import proporcional de la subvenció si es produeix un canvi d’ús en les instal·lacions o una privatització de la titularitat del servei i es manté a la població la demanda de places per a aquest tram d’edat segons la base setena de la convocatòria de subvencions publicada com Annex 1 de l’Ordre EDC/233/2006, de 28 d’abril, per la qual s’obre convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a la creació i la consolidació de places per a infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat municipal.

Cap òrgan municipal ha aprovat el tancament

No tenim constància que aquest conveni hagi estat aprovat per part de cap òrgan municipal; ni Decret d’Alcaldia, ni Junta de Govern Local ni el Ple. Per tant, no disposa de cap validesa jurídica, i és la simple signatura de l’alcalde, sense cap resolució que l’empari, en virtut del que disposen els articles 52 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Vulneració del reglament d'activitats

La supressió del servei era preceptiva resoldre-la quan s’estava realitzant el curs escolar 2011/12, atorgant audiència al personal docent, a l’associació de mares i pares del centre i a altres possibles interessats, a més d’habilitar una informació pública general. Un cop efectuades, i d’acord amb un interès públic justificat, el ple hauria hagut d’acordar la supressió del servei.  Tota aquesta fase processal ha estat vulnerada. El govern local va decidir l’acomiadament del personal però sense formalment extingir el servei d’escola bressol.

Modificació del planejament urbanístic

El terreny que ocupa l’escola està classificat com a equipaments. S’hauria de procedir prèviament a la licitació del concurs d’arrendament a una modificació de les normes urbanístiques de planejament per canviar la qualificació d’aquest solar per tal que esdevingui d’equipament privat, amb independència que la titularitat encara sigui municipal. I valorar si aquesta alteració és possible, en funció de les demandes d’equipaments existents al barri, i per extensió, al municipi

Un arrendament ple d'irregularitats

El plec de clàusules que han de complir els arrendataris de l’edifici està ple d’irregularitats:

– L’article 2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars estableix que l’immoble es destinarà exclusivament a usos educatius i de formació.  Però en cap cas s’ha definit en l’expedient del contracte d’arrendament quin és el tipus l’activitat que l’Ajuntament ha decidit que un privat desenvolupi.

– La clàusula 5 estableix que la durada del contracte serà de 10 anys. Però en cap cas s’argumenta perquè s’ha escollit aquest període de temps.

– La introducció d’una entrevista personal és totalment impròpia per un arrendament d’un immoble per prestar un servei.   No ens trobem davant d’una selecció de personal, sinó d’un projecte empresarial.   Aquest requisit evidencia l’extrem subjectivisme i arbitrarietat que impera en aquest concurs.

– La clàusula 11 estableix que la mesa de contractació estarà presidida per l’Alcalde. Els vocals el formen la Regidora d’Ensenyament, l’interventor i el secretari de la Corporació. Cadascun pot fer delegacions. Si no les fan, la taula no disposarà de cap tècnic. Serà per tant una taula política, on es podrà aprofundir en el subjectivisme i la discrecionalitat de l’adjudicació.

 

Evident dèficit democràtic

L’acord de desafectació de l’escola bressol la Font del Rieral va ser publicat en el BOP del 12 d’agost de 2013, amb una informació pública de 20 dies hàbils que van ocupar gran part del mes d’agost. En la desafectació, el govern local no va notificar als possibles interessats d’aquest acord, tal com preveu l’article 20.3 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre. Cal tenir present que existeix una Associació constituïda expressament pel conflicte derivat pel tancament d’aquesta escola.

En altres matèries com la urbanística, el mes d’agost ha deixat de ser hàbil, precisament pel mal ús que les administracions empren, tot aprofitant el període de vacances. Aquest fet evidencia el que ha representat tot el procés de desmantellament de la Font del Rieral.  En el qual l’Ajuntament no va informar amb antelació a l’òrgan de govern del centre educatiu, ni al consell de participació de l’escola.

Temes relacionats

L’alcalde regala la Font del Rieral per 24.000 €

Petició al Parlament de Catalunya

 

Fes un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *